مرور رده

خوانسار نامه

در خوانسار نامه توضیحاتی در مورد طبیعت، مردم، جاذبه های فرهنگی-مذهبی و هر آنچه در مورد خوانسار باشد آمده است.